Zasady współpracy
Zobacz jak łatwo nawiązać z nami współpracę!

Firma doradcza Sigma Finance spółka z o.o. od lat wspiera przedsiębiorców, rolników, zakłady sektora rolno-spożywczego, osoby fizyczne w aplikowaniu o fundusze europejskie na inwestycje i rozwój firmy. Sporządzamy Biznes Plany i Studia Wykonalności. Oferta nasza to stałe doradztwo biznesowe, wpieramy i wspomagamy przygotowanie inwestycji w zakresie OZE ( elektrownie wiatrowe i słoneczne), opracowujemy due dilligence. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na instalacje OZE. Wykonujemy wstępną kwalifikację podmiotu i inwestycji i pomagamy skutecznie pozyskać dotacje na inwestycje, - pomagamy przygotować instalacje oze do zgłoszenia do systemu aukcyjnego - wyliczymy efekt zachęty i określimy maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji OZE. Z nami dobrze przygotujesz i wybudujesz własną instalację OZE. 


Napiszemy również TWÓJ sukces.


Kontakt:

Sigma Finance spółka z o.o. W-wa, tel. 22-2131954

Sigma Finance spółka z o.o. Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie, tel. 81 4594328,

adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl

formularz kontaktowy dostępny również na naszej stronie wwwZASADY WSPÓŁPRACY krok po kroku

Oferta SIGMA FINANCE Sp. z o.o. obejmuje kilka obszarów, w tym głównie obsługę ekspercką w obszarze przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Nasze działanie to także nadzór na realizacją inwestycji i skuteczne rozliczenie projektu w ramach nowej perspektywy środków unijnych na lata 2014 – 2020.


W pierwszym kroku po dotacje: 


Wypełnij ankietę (przez formularz dostępny na stronie głównej) i zapoznaj się z przesłanym do Ciebie informatorem dotyczącym możliwych dotacji. Poznaj wstępne  wstępnych warunki aplikowania i jeśli spełniasz pierwsze wstępne wymogi, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszelkich informacji na temat możliwości i zakresu współpracy. 


Niezależnie od obszaru i rodzaju usługi w kontaktach z klientem działamy etapowo: 

1. W ramach analizy wstępnej przedsięwzięcia  wykonujemy : diagnozę potrzeb; dopasujemy projekt, rodzaj i zakres usługi, zaplanujemy zamierzenie inwestycyjne Państwa Firmy do wymagań programowych lub do Państwa potrzeb  tak, aby skutecznie zwiększyć szansę na osiągnięcie celu w tym na uzyskanie dotacji;  w zakresie projektów unijnych dokonamy wstępnej oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru – etap bezpłatny, nie skutkujący obowiązkiem podpisania umowy o współpracy. To czas na konsultacje, wymianę poglądów, udzielanie porad.

2. Zawarcie umowy o współpracy ( wiąże się z wpłatą zaliczki w wysokości do 500,00 zł) 

3. Przygotowanie kompletu dokumentów, analiz, opracowań , w tym dokumentów aplikacyjnych: przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznes planu/studium wykonalności wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz bieżące konsultacje. Istnieje możliwość czynnego wsparcia klienta przy poszukiwaniu zewnętrznego źródła finansowania zaplanowanego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie ( na życzenie klienta ). Po złożeniu wniosku we właściwej instytucji czynnie uczestniczymy w całym procesie oceny tj. np. składanie do instytucji zarządzającej wyjaśnień; wsparcie w procesie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

4. Realizacja inwestycji i rozliczenie projektu - rozliczenie projektu i otrzymanie przez przedsiębiorcę przyznanego dofinansowania w formie wypłaty środków, w tym przede wszystkim: nadzór nad realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy, wsparcie merytoryczne w procesie wyboru dostawców i wykonawców, sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych, wsparcie w przygotowaniu się beneficjenta do kontroli projektu itp.- jest to usługa płatna , niezależna od etapu związanego z pkt 3 ścieżki postępowania.


Wszystkie uwagi i zapytania mogą Państwo kierować mailowo do biura Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie do asystentów zarządu ds. kontaktu z klientem:  Asystent zarządu ds. kontaktu z klientem Karolina Pasik  kpasik.sigma@gmail.com, lub - bezpośrednio poprzez zakładkę kontaktu na stronie www.sigmafinance.pl, mailowo przez adres główny sigmafinance@sigmafinance.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów 22-2131954, 81-4594328. Za bezpośrednią informację merytoryczną i przesyłanie plików informacyjnych odpowiedzialna jest  Ewa Lazik – Asystent Główny Zarządu   tel. (081) 459-43-28. SIGMA FINANCE Sp. z o.o., 00-401 Warszawa, NIP: 7010039823, REGON: 140589814, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy KRS: 0000264105 Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych: ul. Jana Sawy 6 lok 202, 20-632 Lublin