[ŁÓDZKIE] Nabór wniosków
- dotacje na odnawialne źródła energii


Jeszcze w grudniu w ramach RPO dla woj. łódzkiego rozpocznie się nabór wniosków z działania IV.1. Odnawialne źródła energii w konkursie RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16.

W tym przypadku dofinansowanie może objąć takie działania jak budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także budowa, przebudowa lub modernizacja instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów –  w tym elektrowni wodnych o mocy do 5 MWe, farm wiatrowych o mocy do 5 MWe, elektrowni fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych o mocy do 2 MWe/MWt, elektrowni geotermalnych o mocy do 2 MWt, biogazowni o mocy do 1 MWe, a także instalacji biomasowych o mocy do 5 MWe/MWt.

Nabór w konkursie RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 jest adresowany do jednostek związanych z samorządem, przedsiębiorców, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek oświatowych i naukowych, podmiotów leczniczych, Lasów Państwowych, a także jednostek administracji rządowej.

Nabór wniosków rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 19 stycznia br. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to czerwiec 2018 roku.

Do podziału jest 42,49 mln zł. Dofinansowanie na jeden projekt może pokryć do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.