[ŁÓDZKIE] IV.1.2 OZE
planowany nabór wniosków - ogłoszenie

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 29 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (w godzinach 8.00-15.00)


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

jednostki naukowe

szkoły wyższe

organizacje pozarządowe

podmioty lecznicze

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają poniższe typy projektów:

1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki – w zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii. W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),

instalacji wykorzystujących energię słoneczną

elektrowni wiatrowych

instalacji wykorzystujących energię geotermalną

instalacji wykorzystujących biomasę

instalacji wykorzystujących biogaz

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie)

w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie)

w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie)

w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie)

w zakresie energii z biogazu – do 1 MWe (włącznie)

w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie)

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, w tym z EFRR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu.