LGD "Razem ku lepszej przyszłości"
- możliwości uzyskania wsparcia

Lubelska Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje z zakresu:

1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

Obszar LSR gmin, których dotyczą ogłoszone nabory: Adamów, Łuków, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz miasto Stoczek Łukowski.


1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego


Termin i miejsce składania wniosków: od 21.03.2017 r. do 04.04.2017 r., Biuro LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (od 7:30 do 15:30)

Forma wsparcia

-        limit środków – 859 000,00 zł

-        maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta – 286 333,00 zł w formie refundacji do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych

Warunki udzielenia wsparcia

-        wnioskodawca jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE (dot. os. fizycznych wykonujących działalność gospodarczą)

-    wnioskodawca ma wskazane w CEIDG miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdujące się na obszarze LSR (dot. os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

-        siedziba osoby prawnej lub jej oddziały znajduje się na obszarze LSR (dot. osób prawnych)

-        wnioskodawca wykonuje działalność, do której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w formie mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa

-        dofinansowanie dotyczy działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

-        miejsce realizacji operacji (inwestycji) a obszarze LSR

-      wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

-        wnioskodawca:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

podejmowana działalność nie jest objęta katalogiem wykluczonych ze wsparcia działalności gospodarczych wskazanych w §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej […] (Dz. U. poz. 1570)

-        minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000,00 zł

-        maksymalna wartość wnioskowanej pomocy: do 286 333,00 zł

-        poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji

 

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej


Termin i miejsce składania wniosków: od 21.03.2017 r. do 04.04.2017 r., Biuro LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (od 7:30 do 15:30)

Forma wsparcia

-        premia w stałej wysokości 80 000,00 złotych, wypłacana w dwóch transzach

Zakres tematyczny

Wnioski mogą składać osoby z grup defaworyzowanych (kobiety, osoby poniżej 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia)

Warunki udzielenia wsparcia

-        wnioskodawca jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE i należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:

a) osoby poniżej 35 roku życia,

b) osoby powyżej 50 roku życia,

c) kobiety

-        wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LSR

-        miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR

-       wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

-       operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

-       realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

-   operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie przez minimum 2 lata od daty wypłaty II transzy

-        podejmowana działalność gospodarcza nie podlega wykluczeniu ze wsparcia zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej […] (Dz. U. poz. 1570)

-        forma wsparcia: premia w stałej wysokości 80 000,00 zł w dwóch transzach